Ville de Bastia

Recevez l'actualité et les alertes
de votre station en temps réel.

Suivez l'actualité en direct

Formations dispensées dans le cadre du POPAC Centre-Ville de Bastia

Vous vous demandez :

Quel est le rôle du syndic ?

Qui fait quoi ?

Comment fonctionne une copropriété ?

Comment améliorer la gestion courante ?

Comment financer vos futurs travaux ?

 

 

Pour avoir les réponses :

Participez aux formations gratuites dans le cadre du POPAC

Formation pratique en petit groupe à la mairie de Bastia

 • Durée : 2h30 soit 45 mn par module.
 • Planning : 28 et 29 juin / 27 et 28 septembre

 

Vous apprendrez :

 • Module 1 : fonctionnement de la copropriété : juridique, rôle du syndic et conseil syndical, AG.
 • Module 2 : les charges et les finances de la copropriété : budgets, comptes bancaires, impayés, gestion.
 • Module 3 : les travaux en copropriété : entretien de l'immeuble, types de travaux et leur financement.

Pour découvrir le programme et vous inscrire cliquez ici

Contacts : 

 

Hakima BOUHANNOU

Marie BLANC

 

 

 

Le conseil municipal se tiendra dans la salle de spectacle Ghjuvanteramu Rocchi à l’Alb’oru, vendredi 4 juin 2021 à 16h.

L'ordine di u ghjornu hè u seguente :

Fora di cummissione

 • 0) Contu resu di u cunsigliu municipale di u 9 d'aprile 2021
 • 0) Contu resu di u cunsigliu municipale di u 28 d'aprile 2021
 • 1) Designazione di i socii per a cummissione di DSP
 • 2) Mudìfica di a deliberazione relativa à u trasferimentu di e cumpetenze " fourrière animale "

Cummissione di l'affari ecunòmichi, suciali, culturali è di l'educazione

 • 3) Suvvenzione " Animation " per u 2021 fendu cumparisce a cunvenzione cù l'associu "La Boule du Prado" per a settèsima edizione di " A Bucciata Bastiaccia"
 • 4) Prèstitu di un'òpera è di trè giurnali di a bibliuteca patrimuniale Tommaso Prelà di u Museu di Bastia à u Museu Pascal Paoli di Merusaglia, per a mostra: " Pasquale Paoli, un mitu fundatore ?"
 • 5) Accunsentu di a vèndita di u catàlugu fottogràficu " Les Iles du Milieu "
 • 6) Accunsentu per una campagna di sterilizazione di i gatti andarini per u 2021
 • 7) Accunsentu in quant'è à i premii di e tese per i duttori di l'Università è premii di a cummmunicazione scientifica per i dutturanti di l'Università
 • 8) Cunferimentu di ricumpensa à i basciglieri bastiacci cù a menzione " Benissimu " per u 2021
 • 9) Individualizazione di e suvvenzione à l'associi culturali à u titulu di l'eserciziu 2021
 • 10) Attribuzione di una suvvenzione quadripartita è pluripartita d'oggetivi è di sustegnu à l'attivita di l'associu " u Teatrinu " per 2021-2022
 • 11) Attribuzione di una suvvenzione quatrianninca è pluripartita d'oggetivi è di sustegnu à l'associu Compagnie Théâtre Alibi per 2021-2022
 • 12) Messa in anda di statuti novi per u cunservatoriu Henri Tomasi
 • 13) Individualizazione di e suvvenzione à l'associi di l'anzianii cumbattenti è di u duvere di memoria
 • 14) Accunsentu per a cunvenzione di partinariatu in lu quatru di a creazione d'un'appiecazione mobile " DI "

Cummissione di l'assestu di u spaziu urbanu

 • 15) Accunsentu per a cunvenzione di Gestione Urbana è Suciale di Vicinanza (GUSP) di i Quartieri Priuritarii Pulitica di a Cità
 • 16) Azzione Core di Cità : dumanda di l'interventu di l'Uffiziu Fundiariu di Corsica per u prugettu d'acquistu è di ristrutturazione di a caserna Casabianca.
 • 17) Accunsentu per a prugrammazione di a cità per a Dutazione Pulìtica di a Cità 2021
 • 18) Accusentu di a 1ma prugrammazione di u Cuntrattu di Cità 2021
 • 19) Acquistu di i lucali di a Cascia d'allucazione familiale in Paese Novu
 • 20) Cunvenzione di partenariatu trà di a Merria di Bastia è di u Centru di Furmazione Prufessiunale è di Prumuzione Agrìcula CFPPA di Borgu-Marana per a realizazione di attività urtulane

Cummissione di e finanze è di a trasparenza publica

 • 21) Mudìfica di u pianu di finanzamentu ind'u quatru di u sistema di " vidéo protection " di u portu di Toga
 • 22) Mudìfica è uttimizazione di u pianu di finanzamentu ind'u quatru di u ristoru di u tettu di l'oratoriu Santa Croce
 • 23) Accunsentu per u contu di gestione 2020 di u bugettu principale di a Cità
 • 24) Accunsentu per u contu di gestione 2020 di u bugettu autònumu " Parchi di staziunamentu"
 • 25) Accunsentu per u contu di gestione 2020 di u bugettu Vechju Portu
 • 26) Accunsentu per u contu di gestione 2020 à u bugettu annessu di u crematorium
 • 27) Accunsentu per u contu amministrativu 2020 di u bugettu principale di a Cità
 • 28) Accunsentu per u contu amministrativu 2020 à u bugettu autonùmu " Parchi di staziunamentu "
 • 29) Accunsentu per u contu amministrativu 2020 à u bugettu annessu di u Vechju Portu
 • 30) Accunsentu per u contu amministrativu 2020 à u bugettu annessu di u crematorium
 • 31) Affettazione è ripresa di i risultati di u contu amministrativu 2020 à u bugettu principale di a Cità
 • 32) Affettazione è ripresa di i risultati di u contu amministrativu 2020 à u bugettu autonùmu " Parchi di staziunamentu "
 • 33) Affettazione è ripresa di i risultati di u contu amministrativu 2020 di u bugettu annessu di u vechju portu
 • 34) Affettazione è ripresa di i risultati di u contu amministrativu 2020 à u bugettu annessu di u crematorium
 • 35) Cunferimentu di a prima decisione mudificativa in leia cù u bugettu principale
 • 36) Cunferimentu di a prima decisione mudificativa in leia cù u bugettu autonomu di a gestione di i parcheghji
 • 37) Cunferimentu di a prima dicisione mudificativa in leia cù u bugettu annessu di u Vechju Portu
 • 38) Cunferimentu di a prima decisione mudificativa in leia cù u bugettu annessu di u crematoriu
 • 39) Apertura di una lìnea di tesureria di 4 000 000 d'euri à u tìtulu di u bugettu principale
 • 40) Rineguziazione di un imprèstitu di u Bugettu Principale cù a Cascia Regiunale di u Crèditu Agrìculu
 • 41) Revisione di l'Auturizazione di Prugramma è Crèditi di Pagamentu
 • 42) Accusentu d'una Messa in anda di un diffusione di e càriche nantu à 10 anni ind'u quatru di l'assiguranza dannu-``Opera Aldilonda-
 • 43) Rinnovu di l'agrementu cìvicu
 • 44) Trasfurmazione è creazione di posti dopu à l'avanzamenti di gradu è e prumuzione interna
 • 45) Creazione d'impieghi per a stagione per l'estate 2021 per u bugettu principale
 • 46) Creazione d'impieghi per a stagione 2021 per u bugettu annessu di u Vechju Portu
 • 47) Messa à dispusizione di u persunale à tìtulu gràtisi

L'ordre du jour est le suivant :

Hors commission

 • 0. Compte rendu du conseil municipal du 9 avril 2021
 • 0. Compte rendu du conseil municipal du 28 avril 2021
 • 1. Désignation des membres siégeant à la commission de délégation des services publics
 • 2. Modification de la délibération relative au transfert de compétences " fourrière animale "

Commission des affaires économiques, sociales, culturelles et de l'éducation

 • 3. Attribution de subventions " Animation " pour l'année 2021 incluant la convention avec l'association "La Boule du Prado" pour la septième édition de " A Bucciata Bastiaccia"
 • 4. Prêt d'un ouvrage et de trois journaux de la bibliothèque patrimoniale Tommaso Prelà de Bastia au musée Pascal Paoli de Merusaglia, pour l'exposition intitulée : " Pasquale Paoli, un mythe fondateur ? "
 • 5. Approbation de la vente du catalogue photographique " Les Iles du Milieu "
 • 6. Approbation d'une campagne de stérilisation des chats errants pour l'année 2021
 • 7. Attribution des Prix de thèse pour docteurs de l'Université et des Prix de la Communication scientifique pour doctorants de l'Université
 • 8. Attribution de récompenses aux bacheliers bastiais avec mention Très Bien pour l'année 2021
 • 9. Individualisation des subventions aux associations culturelles
 • 10. Approbation d'une convention pluriannuelle et pluripartite d'objectifs et de soutien aux activités de l'association U Teatrinu pour 2021-2022
 • 11. Approbation d'une convention pluriannuelle et pluripartite d'objectifs et de soutien aux activités de l'association Compagnie Théâtre Alibi 2021-2022
 • 12. Adoption de nouveaux statuts pour le conservatoire Henri Tomasi
 • 13. Individualisation des subventions aux associations d'anciens combattants et de devoir de mémoire
 • 14. Approbation de la convention de partenariat dans le cadre de la création de l'application mobile " Dì"

Commission de l'aménagement de l'espace urbain

 • 15. Approbation de la convention de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) des Quartiers Prioritaires Politique de la Ville de Bastia
 • 16. Action Cœur de Ville : demande de l'intervention de l'Office Foncier de la Corse concernant le projet d'acquisition et de restructuration de la caserne Casabianca
 • 17. Approbation de la programmation de la ville pour la Dotation Politique de la Ville 2021
 • 18. Approbation de la première programmation du Contrat de Ville 2021
 • 19. Acquisition de l'intégralité des locaux appartenant à la Caisse d'allocations familiales à Paese Novu
 • 20. Approbation de la convention de partenariat entre la Mairie de Bastia et le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles CFPPA de Borgu-Marana pour la réalisation d'activités d'horticultures

Commission des finances et de la transparence publique

 • 21. Modification du plan de financement relatif à la mise en place du système de vidéo protection pour le Port de Toga
 • 22. Modification et optimisation du plan de financement dans le cadre de la restauration de l'oratoire Sainte Croix
 • 23. Approbation du compte de gestion 2020 du budget principal de la Ville
 • 24. Approbation du compte de gestion 2020 du budget autonome " Parcs de stationnement "
 • 25. Approbation du compte de gestion 2020 du budget annexe du Vieux Port
 • 26. Approbation du compte de gestion 2020 du budget annexe du crématorium
 • 27. Approbation du compte administratif 2020 du budget principal de la Ville
 • 28. Approbation du compte administratif 2020 du budget autonome " Parcs de stationnement "
 • 29. Approbation du compte administratif 2020 du budget annexe du Vieux Port
 • 30. Approbation du compte administratif 2020 du budget annexe du crématorium
 • 31. Affectation du résultat du compte administratif 2020 du budget principal de la Ville
 • 32. Affectation du résultat du compte administratif 2020 du budget autonome " Parcs de stationnement "
 • 33. Affectation du résultat du compte administratif 2020 du budget annexe du Vieux Port
 • 34. Affectation du résultat du compte administratif 2020 du budget annexe du crématorium
 • 35. Approbation de la décision modificative n°1 du budget principal
 • 36. Approbation de la décision modificative n°1 du budget autonome " Parcs de stationnement "
 • 37. Approbation de la décision modificative n°1 du budget annexe du Vieux Port
 • 38. Approbation de la décision modificative n°1 du budget annexe du crématorium
 • 39. Ouverture d'une ligne de trésorerie de 4 000 000 d'euros au titre du budget principal
 • 40. Renégociation d'un emprunt du Budget Principal avec la Caisse Régionale du Crédit Agricole
 • 41. Révision des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement
 • 42. Approbation de la mise en place d'un étalement de charges sur 10 ans dans le cadre de l'assurance dommage-ouvrage Aldilonda
 • 43. Renouvellement de l'agrément de service civique
 • 44. Transformations et créations de postes suite aux avancements de grade et promotions interne
 • 45. Création d'emplois saisonniers pour l'été 2021 pour le budget principal
 • 46. Création d'emplois saisonniers pour l'été 2021 pour le budget annexe du Vieux Port
 • 47. Mise à disposition de personnel à titre gratuit à temps partagé

Avis de publicité préalable à la délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public (en application de l’article L2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques).

Date limite de réception des réponses : 25 juin 2021

Objet :

La Ville de Bastia envisage de mettre à disposition un emplacement sur le domaine public, Allée du 173ème RI, pour le stationnement d'un bus à ciel ouvert en vue de l'organisation de parcours touristiques de la Ville et ses environs, au profit d'un opérateur économique qui a manifesté son intérêt en ce sens.

Le présent avis vise à recueillir toute autre manifestation d'intérêt concurrente.

Conditions de mise à disposition :

Le candidat devra proposer une activité avec un circuit de visites touristiques bien déterminé.

Le candidat se verra accorder une autorisation pour du stationnement de courte durée pour la prise en charge et la dépose de la clientèle et stationnement entre les rotations.

En contrepartie de l'autorisation d'occuper le domaine public, le candidat s'engage à verser une redevance selon le tarif en vigueur.

L'exploitation du petit train touristique se fera en période estivale.

Procédure :

Toutes déclarations de manifestation d'intérêt doivent être adressées au service du domaine public, hôtel de ville, 20410 Bastia cedex, par courrier ou courriel à l'adresse suivante : domaine-public@bastia.corsica sous la forme d'un dossier comprenant les pièces suivantes :

 • Lettre de demande
 • Descriptif du bus+ photos
 • Attestation d'assurance
 • Tarifs pratiqués
 • Description du parcours de visite touristique envisagé

À partir du 1er juin, découvrez ce projet artistique mené par les élèves de la SEGPA du Collège de Montesoru, avec Christine Sturlese et Corinne Brezet, professeures au Collège de Montesoru, en partenariat avec TeatrEuropa, Orlando Forioso, Julien Veronneau et Pasquà Pancrazi.

 

Le vernissage aura lieu le mardi 1er juin 2021 à 18h au Centre culturel Alb'Oru

Initié depuis 3 ans, de 2018 à 2021, ce projet artistique et pédagogique a permis de mutualiser les connaissances spécifiques des différentes disciplines afficher une ambition artistique cohérente : productions d'écrits, productions plastiques, créations sonores, utilisation du stop- motion et création de scénettes à partir d'un travail d'improvisation. Le jour du vernissage, les élèves de 6ème et 5ème SEGPA interpréteront leurs scénettes pour ouvrir l'exposition.

Ville de Bastia Rendez-vous aux jardins 2021 jeudi 27 mai 2021 à 10:30

La 19ème édition des « Rendez-vous aux jardins » aura lieu les 4 et 5 juin prochains. Comme chaque année, Bastia souhaite profiter de cette occasion pour vous faire découvrir et mettre en valeur la richesse botanique de notre territoire.

En effet, la ville s'est lancée dans une large politique de préservation de son patrimoine naturel, que ce soit par la réalisation d'un Atlas de la biodiversité communale porté avec l'Agence Française de la Biodiversité (AFB) et le Conservatoire Botanique National de Corse (CBNC), comme par la réhabilitation, dans le cadre du projet européen GRITACCESS, de sentiers et terrains évocateurs de son passé agricole.

Cette politique de préservation se veut basée sur des actions de sciences participatives afin que les citoyens découvrent et se réapproprient l'importance de cette nature jusque dans la ville.

Ainsi, avec le concours du festival Histoires et Mai, qui cette année se " met au vert ", plusieurs manifestations vous seront proposées :

Vendredi 4 juin

 • 17h45 : Visite patrimoniale de la ville : " Bastia et ses jardins, témoins de leur temps entre ruralité, industrialisation et expansion urbaine jusqu'au XXIème siècle " (Sylvie Casalta - Eurotourisme).
 • Point-de rendez-vous : Place du Donjon (Citadelle).
 • Durée : 1h30.
 • Niveau : facile.

Attention, ne convient pas aux personnes à mobilité réduite.

Samedi 5 juin

Rendez-vous proposés dans le cadre du festival " Histoire(s) en mai ", en partenariat avec l'association Arte Mare.

 • 16h00 : Place du Marché : "En vert et avec tous ". Balade commentée dans la ville avec Marc-André Selosse (biologiste), Marc Jeanson (ingénieur agronome), Lætitia Hugot (directrice du laboratoire botanique de Corse), Jean-Charles Adami (président de l'association Custodii di u creatu), Laure Limongi (éditrice et écrivaine).
 • 18h00 : Jardin des Bibliothèques de Bastia, rue Favalelli : discussion avec les auteurs. Exposition des planches botaniques de Georg Dionysius Ehret, célèbre botaniste et entomologiste allemand du XVIIIe siècle, issues du fonds de la Bibliothèque Patrimoniale Tommaso Prelà. A découvrir dans les jardins de la bibliothèque, rue Favalelli, du 26 mai au 5 juin.

A ne pas manquer également...

Dans la continuité des " Rendez-vous aux jardins ", une lecture théâtralisée en langue corse autour de l'œuvre du célèbre auteur bastiais Sebastianu Dalzeto, " Filidatu è Filimonda ", avec la compagnie U Teatrinu, est réalisée dans les anciens terrains agricoles du Guadellu, qui surplombent Bastia. Compte tenu de la situation sanitaire actuelle réduisant fortement la capacité maximale d'accueil du public, cette prestation fera l'objet d'une captation et vous sera restitué en vidéo sur les réseaux sociaux de la Ville. Rendez-vous donc très prochainement sur la page de Cità di Bastia pour découvrir cette prestation.

En partenariat avec la Ville de Bastia, l’association Adrien Lippini propose des formations au vélo en ville durant tout le mois de juin et le mois de septembre. Consultez le calendrier ci-dessous et inscrivez-vous !

 Inscriptions : Contactez Michel Sarrazin au 06 76 48 24 69. 

 

Mois de JuinJourDépart Horaire
Mercredi2 juinArinella10h - 12h
Samedi5 juinPlace St Nicolas10h - 12h
Mercredi8 juinArinella10h - 12h
Samedi12 juinPlace St Nicolas10h - 12h
Mercredi16 juinArinella10h - 12h
Samedi19 juinPlace St Nicolas10h - 12h
Mercredi23 juinArinella10h - 12h
Samedi26 juinPlace St Nicolas10h - 12h
Mercredi30 juinArinella10h - 12h
Mois de SeptembreJourDépart Horaire
Samedi4 septembreArinella10h - 12h
Samedi11 septembrePlace St Nicolas10h - 12h
Samedi18 septembreArinella10h - 12h
Samedi25 septembrePlace St Nicolas10h - 12h

 

 

 

Ville de Bastia A Festa di l'Anziani 2021 mardi 25 mai 2021 à 11:00

Compte tenu des règles sanitaires les places sont limitées.

A Festa di l'Anziani initialement prévue au mois de décembre 2020 aura lieu le jeudi 3 juin 2021 à 15h au Théâtre de Bastia.

Les 11 musiciens du groupe "Stonde di Pace" animeront cet après-midi festif et gratuit dédié aux seniors bastiais.

Vous pouvez d'ores et déjà retirer vos invitations au :

 • CCAS Ancien Hôtel de Ville Place du Marché 04 95 55 96 45
 • Casa di l'Anziani Saint Joseph 04 95 55 97 84

Avis de publicité préalable à la délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public. (en application de l'article L2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques)Date limite de réception des réponses : vendredi 28 mai 2021 à 14h00

Objet :

La Commune de Bastia envisage de mettre à disposition un emplacement à l'Arinella de 30 m² maximum, pour l'année 2021, pour l'installation d'un trampoline, au profit d'un opérateur économique qui a manifesté son intérêt en ce sens.

Le présent avis vise à recueillir toute autre manifestation d'intérêt concurrente.

Conditions de mise à disposition :

Le candidat devra proposer l'installation d'un trampoline dans la limite de la surface mise à disposition 30 m² maximum.

Le candidat s'engage à régler la redevance d'occupation du domaine public selon le tarif en vigueur, à savoir 300 euros par mois pour une occupation à l'année.

Procédure :

Toutes déclarations de manifestation d'intérêt doivent être adressées au service du domaine public, hôtel de ville, 20410 Bastia cedex, par courrier ou courriel à l'adresse suivante : domaine-public@bastia.corsica sous la forme d'un dossier comprenant les pièces suivantes :

 • Lettre de demande
 • Descriptif de l'installation et dimensions nécessaires + photo
 • Attestation d'assurance
 • Tarifs pratiqués

Remplissez le formulaire pour vous inscrire à l’une de nos visites de concertation.

Lieu de rendez-vous : parking du Guadellu

Le futur parc urbain du Fort Lacroix s'étendra sur 4 ha de part et d'autre du chemin de la Filippina, et jusqu'au quartier du Guadellu.

Cet espace naturel est aujourd'hui, pour l'essentiel, en friche et sans usage. Il s'agit de remettre en valeur cet espace de nature et de l'ouvrir aux habitant.e.s de Bastia pour un usage récréatif, sportif et culturel. Les cheminements seront remis en état pour permettre une perméabilité avec les espaces urbains en périphérie du parc.

Les 28 et 29 mai prochains, se tiendront des balades de concertation afin d'échanger avec les bastiaises et les bastiais. En raison du contexte sanitaire, les visites sont limitées à 5 personnes par créneau horaire.

Port du masque et respect des gestes barrières vous seront demandés.

Cliquez ici pour remplir le formulaire

La Ville de Bastia communique :

En vue de la réouverture des bars et restaurants ce mercredi 19 mai 2021, la Ville de Bastia a procédé à plusieurs aménagements de son espace public afin de permettre aux commerces disposant d'un droit d'extension de terrasse de recevoir le public en toute sécurité, dans le respect des règles de distanciation physique en vigueur.

Ces aménagements ont également vocation à dynamiser le centre-ville et son attractivité.

À compter du 19 mai :

 • Le Vieux-Port sera partiellement piéton chaque soir à partir de 18h : le Quai Albert Gillio et le parking du Pouillon resteront accessibles aux véhicules automobiles.
 • La rue des Zéphyrs sera piétonne tous les jours à partir de 11h.
 • L'allée des bars de la Place Saint-Nicolas et ses terrasses seront aménagées afin de maintenir un accès aux piétons à la promenade ombragée.

Pour rappel, la Ville de Bastia a octroyé des extensions de terrasses à plusieurs établissements, à titre gratuit jusqu'à la levée des mesures de couvre-feu affectant leur activité normale.

Intégrer l'actualité de Ville de Bastia sur votre site internet

Comment recevoir l'actualité de Ville de Bastia ?

 • 1
  Téléchargez l'application illiwap

  depuis votre Google Play (Android) ou votre App Store (iOS).
  Entrez "illiwap" dans la barre de recherche. Une fois l’application trouvée, cliquez sur le bouton "Installer" pour télécharger l’application sur votre smartphone.
  Tout est GRATUIT et SANS PUBLICITE.

 • 2
  Recherchez votre station

  en tapant son nom dans la barre de recherche ou en scannant son QRCode via le scanner situé en haut à droite de votre application

 • 3
  Suivez l'actualité de Ville de Bastia

  en cliquant sur le bouton "suivre"

 • Recevez les notifications directement sur votre smartphone

  Tous les messages reçus seront disponibles dans le fil d'actualité de votre application pendant 30 jours

illiwap, qu'est-ce que c'est?

C'est l'appli N°1 d'informations et d'alertes à la population.

En savoir plus
perspective phone

Questions fréquentes

Quels smartphones Android sont compatibles ?

Tous les smartphones Android fonctionnant avec la version Android 4.4.2 minimum sont compatibles.

Comment télécharger l'application sur mon smartphone ?

Pour télécharger l'appli, rendez-vous sur votre Google Play (Android) ou votre App Store (iOS).
Entrez "illiwap" dans la barre de recherche. Une fois l’application trouvée, cliquez sur le bouton "Installer" pour télécharger l’application sur votre smartphone.
Tout est GRATUIT et SANS PUBLICITE.

Quels iPhones sont compatibles ?

Tous les iPhones à partir de la version 5 et fonctionnant avec la version iOS 11.4 minimum sont compatibles.

Comment connaitre les autres mairies équipées ?

Vous pouvez retrouver l’ensemble des mairies équipées du système illiwap ainsi que leur QRCode et leur code dans l’annuaire de notre site internet : Les stations illiwap.
Vous pouvez également rechercher votre mairie en tapant son nom directement dans la barre de recherche de votre application.

L'équipe illiwap à votre service

Raphaëlle
Reymond

Responsable commerciale illiwap

Rémi
Garel

Responsable Application iOS / Chef de projet

Julia
Sahuc

Responsable produit illiwap

Cédric
Vazille

Responsable Application Android / Chef de projet

Isabelle
Fontimpe

Directrice Artistique
L'équipe illiwap

Téléchargez l'application

Disponible sous Android et iOS, Gratuite et anonyme.

*Fonctionne sur iOS 11+, Android 4.4.2 Kitkat et supérieur.

40 rue des Aciéries, 42000 Saint-Etienne France