Ordine di u ghjornu di u cunsigliu municipale di u 16 di lugliu di u 2021
Ville de Bastia


A settesima seduta urdinaria di u cunsigliu municipale si tennerà in merria di Bastia, Viale Pierre Giudicelli, vennari u 16 di lugliu di u 2021 à parte si da 4 ore di dopu meziornu.

L’ordine di u ghjornu hè u seguente :

 

Fora di cummissione
  • 0.         Conturesu di u cunsigliu municipale di u 4 di ghjugnu 2021
  • 0.         Conturesu di u cunsigliu municipale di u 6 di lugliu 2021
  • 1.         Conturesu di e decisione pigliate da u merre à u tìtulu di l’artìculu L 2122-22 di u Còdice generale di e Cullettività territuriale
  • 2.         Conturesu di e decisione pigliate da u merre à u tìtulu di e prucedure ancu à furmalizà
  • 3.         Custituzione di una CAO per a ghjuria di u cuncorsu di maestria d’òpera chì porta nantu à u prugettu di riacconciu è di sparghjera di u teatru municipale di Bastia chì integra u cunservatoriu di mùsica, di ballu è d’arte dramàtica
Cummissione di l’affari ecunòmichi, suciali, culturali è di l’educazione

4.         Attualizazione di e tariffe di i prudutti derivati di u museu

5.         Individualizazione di e suvvenzione patrimuniale per u 2021

6.         Individualizazione di e suvvenzione « Hygiene è Salute» per u 2021

7.         Attribuzione di una suvvenzione à l’associu « Marina in festa »

8.         Attribuzione di suvvenzione à l’associi à caràtteru suciale per l’eserciziu 2021

9.         Creazione di un Locu d’accolta zitelli parenti (LAEP) cù a Cullettività di Corsica

10.       Attribuzione di e suvvenzione à l’associi chì pruponenu azzione pedagogiche è educative à nantu à u tempu sculare

11.       Attribuzione di una suvvenzione à a fundazione di l’Università di Corsica per u prugettu « Chaire Esprit Méditerranéen »

12.       Cunvenzione generale di partenariatu cù l’Università di Corsica

13.       Trasfurmazione di u gruppu sculare, materna è elementare, in situ bislinguu in tuttu

14.       Participazione di a cumuna di Bastia à prò di a creazione di una scola immersiva in corsu nantu à u so territoriu

15.       Esunerazione di i cummercianti sottumessi à a tassu di occupazione di u duminiu pùblicu à u tìtulu di u 2021

 

Cummissione di l’assestu di u spaziu urbanu

16.       Accunsentu per un protocollu transazziunale cù i cunsorti Castelli in u quatru di a realizazione di i travagli di u fiume Lupinu

17.       Accunsentu per a segonda prugrammazione di u Cuntrattu di Cità 2021

18.       Riaccumudata di u prezzu in u quatru di a cessione di i fundiarii per a realizazione di 71 alloghji in u Centru stòricu 

19.       Accunsentu per a vèndita di un lucale è di una cantina cullucati 1-1, bis carrughju generale Carbuccia à M. Navari

20.       Accunsentu per a vèndita di un alloghju è terrazza cullucati à u 12, Carrughju Dirittu (carrughju chanoine letteron) à Mma Santini Laura

21.       Acquistu à i cunsorti  Couppez ind’u quatru di u prugettu di via « Corbaghja suprana »

22.       Acquisitu à Mma Doro Marie ind’u quatru di u prugettu di via « Corbaghja suprana »

23.       Acquistu à i cunsorti Guaitella ind’u quatru di u prugettu di via « Corbaghja suprana »

24.       Accunsentu per a vèndita da u sindicatu di i prupietarii  « le Vinci » ind’u quatru di u riacconciu di u carrughju St Exupéry

25.       Prucedura di messa in cuncurdenza di i quaterni di e càriche di casamenti cù u regulamentu di u Pianu lucale di l’urbanìsimu

26.       Accunsentu per u prugettu urbanu partenariale à prò di u Signore è a Signora Bianchini

27.       Accunsentu per u Pianu Lucale di l’Alloghju 2020-2032 

 

Cummissione di e finanze è di a trasparenza publica

28.       Ripresa di l’attività culturale ind’u quatru di u pianu di rilanciu

29.       Accunsentu per u pianu di finanzamentu relativu à l’acquistu di l’integralità di i lucali di a Cascia d’Allucazione Famigliale in Paese Novu

30.       Accunsentu per u pianu di finanzamentu relativu à l’acquistu di i lucali di a Mutualità Suciale Agrìcula

31.       Messa in anda di a tassa dumaniale cuntrattuale di u portu di scialu di Toga

32.       Accunsnetu per una cunvenzione d’arricata in contu currente d’assuciatu cù a Sem Bastia aménagement

33.       Statu di i travagli realizati da a cummissione cunsultativa di i servizii pùblichi lucali per u 2020

34.       Accunsentu per a decisione mudificativa n°2 di u Bugettu principale

35.       Revisione di l’Auturizazione di Prugramma è Crèditi di Pagamentu

36.       Esunerazione di penalità ind’u quatru di u mercatu di cuncepitura-realizazione di u Spaziu Gaudin

37.       Messa in anda di una deliberazione di principiu di ricorsu à i cuntratti di rimpiazzamentu

38.       Indennità orarie per i travagli supplementarii

39.       Accunsentu per appellasine à cuntratti interimarii

40.       Creazione di un impiegu micca permanente per purtà à bè un prugettu o un’uperazione identificata (cuntrattu di prugettu)

41.       Messa à ghjornu di u tavulellu di i « ratios » prumossi è da prumove per l’avanzamenti 

42.       Mudìfica di postu

 

 

la 7éme séance ordinaire du conseil municipal se tiendra dans la salle du Conseil Municipal mairie de Bastia avenue Pierre Giudicelli le vendredi 16 juillet 2021 à 16h00.

 

L’ordre du jour est le suivant :

 

Hors commission

0.         Compte rendu du conseil municipal du 4 juin 2021

0.         Compte rendu du conseil municipal du 6 juillet 2021

1.         Compte rendu des décisions prises par le maire au titre de l’article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales

2.         Compte rendu des décisions prises par le maire au titre des procédures non formalisées

3.         Constitution d’une CAO spécifique pour le jury de concours de maitrise d’œuvre portant sur le projet de réhabilitation et d’extension du théâtre municipal de Bastia intégrant le conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique

 

Commission des affaires économiques, sociales, culturelles et de l’éducation

4.         Actualisation des tarifs des produits dérivés du musée

5.         Individualisation des subventions patrimoniales pour l’année 2021

6.         Individualisation des subventions « Hygiène et Santé » pour l’année 2021

7.         Attribution d’une subvention à « l’associu Marina in festa »

8.         Attribution de subventions aux associations à caractère social pour l’exercice 2021

9.         Création d’un Lieu d’accueil Enfants parents (LAEP) en partenariat avec la Collectivité de Corse

10.       Attribution de subventions aux associations scolaires

11.       Attribution d’une subvention à la fondation de l’Université de Corse concernant le Projet Chaire Esprit Méditerranéen

12.       Convention générale de partenariat avec l’Université de Corse

13.       Transformation du groupe scolaire, maternelle et élémentaire, en site entièrement bilingue

14.       Participation de la commune de Bastia en faveur de la création d’une école immersive en langue corse sur son territoire

15.       Exonération des commerçants soumis à la redevance d’occupation du domaine public au titre de l’année 2021 

 

Commission de l’aménagement de l’espace urbain

16.       Approbation d’un protocole transactionnel avec les consorts Castelli dans le cadre de la réalisation des travaux du ruisseau de Lupinu

17.       Approbation de la seconde programmation du Contrat de Ville 2021

18.       Réajustement du prix de vente dans le cadre de la cession des fonciers pour la réalisation de 71 logements en Centre Ancien

19.       Approbation de la vente d’un local et d’une cave sis 1-1, bis rue général Carbuccia à M. Navari

20.       Approbation de la vente d’un logement et terrasse sis 12, rue chanoine Letteron à Mme Santini Laura

21.       Acquisition aux consorts  Couppez dans le cadre de du projet de voie « Corbaghja suprana  »

22.       Acquisition à Mme Doro Marie dans le cadre de du projet de voie « Corbaghja suprana »

23.       Acquisition aux consorts Guaitella dans le cadre de du projet de voie « Corbaghja suprana »

24.       Approbation de la vente par le syndicat des copropriétaires « le Vinci »  dans le cadre de la requalification de la rue st Exupéry

25.       Procédure de mise en concordance de cahiers des charges de lotissements avec le règlement du Plan local d’urbanisme

26.       Approbation d’un projet urbain partenarial au bénéfice de M et Mme Bianchini

27.       Approbation du Plan Local de l’Habitat 2020-2032

 

Commission des finances et de la transparence publique

 

28.       Reprise de l’activité culturelle dans le cadre du plan de relance

29.       Approbation du plan de financement relatif à l’acquisition de l’intégralité des locaux appartenant à la Caisse d’Allocation Familiales à Paese Novu

30.       Approbation du plan de financement relatif à l’acquisition des locaux de la Mutualité Sociale Agricole

31.       Instauration de la redevance domaniale contractuelle du port de plaisance de Toga

32.       Approbation d’une convention d’apport en compte courant d’associé avec la Sem Bastia aménagement

33.       Etat des travaux réalisés par la commission consultative des services publics locaux au cours de l’année 2020

34.       Approbation de la décision modificative n°2 du Budget principal

35.       Révision des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement

36.       Exonération de pénalités dans le cadre du marché de conception-réalisation de l’espace Gaudin

37.       Instauration d’une délibération de principe de recours aux contrats de remplacement

38.       Indemnités horaires pour travaux supplémentaires

39.       Autorisation de recourir à des contrats intérimaires

40.       Création d’un emploi non permanent pour mener à bien un projet ou une opération identifiée (contrat de projet)

41.       Mise à jour du tableau des ratios promus promouvables et des quotas d’avancements

42.       Modification de poste

Consulter la page de Ville de Bastia

Téléchargez l'application

Disponible sous Android et iOS, Gratuite et anonyme.

*Fonctionne sur iOS 11+, Android 4.4.2 Kitkat et supérieur.

40 rue des Aciéries, 42000 Saint-Etienne France